Välkommen till en självguidad sammanställning av kliniska data för ENERZAIR® BREEZHALER® – en ny möjlighet att hjälpa dina astmapatienter till att skapa goda rutiner och få bättre kontroll på sin sjukdom.1,2

Du styr genomgången själv, bestämmer hur lång tid du vill lägga på varje bild och kan när som helst avbryta för att komma tillbaka där du slutade vid ett annat tillfälle.

Lycka till!

ENERZAIR® BREEZHALER®

Ny astmabehandling – nästa generations inhalatorsystem* Referenser
1.    ENERZAIR® BREEZHALER®, produktresumé, fass.se.
2.    Propeller Health®, QR Rationale for EU Classification-2017-B 2019-07-24 Update.
* nästa generations inhalatorsystem syftas uteslutande på sensorn till Enerzair® Breezhaler®.
Referenser
1.   Buhl R, et al. Respir Med 2020;162:105859.
2.  Azzi E, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2017;27:29

*    Basline-data från en retrospektiv studie med 45804 vuxna astmapatienter i Storbritannien som nyligen har påbörjat medel- eller hög dos LABA/ICS-behandling.1
**  96 apotek samlade in data från 570 vuxna astmapatienter i Australien. Av dessa inkluderades 348 patienter som regelbundet tog förebyggande/kombinationsmedicin.
     Alla patienter som visade felaktig inhalationsteknik vid det första uppföljningsbesöket utbildades för att behärska tekniken. Data från uppföljningsbesök var tillgängliga
     för 238 av patienterna.2

Många astmapatienter har kvarstående symtom trots behandling med LABA/ICS. 1,2,*,**

Hur stor andel av dina astmapatienter tror du upplever symtom trots behandling med LABA/ICS?

Använd reglaget nedan för att ange ditt svar

0 %100%

Vad säger din erfarenhet?

Referenser
1.    Buhl R, et al. Respir Med 2020;162:105859.
2.   Azzi E, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2017;27:29
3.   GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019 Update. Available at:
       https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf. Accessed: February 2020.

*     Basline-data från en retrospektiv studie med 45804 vuxna astmapatienter i Storbritannien som nyligen har påbörjat medel- eller hög dos LABA/ICS-behandling.1
**   96 apotek samlade in data från 570 vuxna astmapatienter i Australien. Av dessa inkluderades 348 patienter som regelbundet tog förebyggande/kombinationsmedicin.
      Alla patienter som visade felaktig inhalationsteknik vid det första uppföljningsbesöket utbildades för att behärska tekniken. Data från uppföljningsbesök var tillgängliga
      för 238 av patienterna.2

...var tredje patient med inhalationsbehandling är fortsatt negativt påverkad av sin astma.1,2,*,**

39% av alla astmatiker har symtom trots behandling med inhalationsläkemedel.1,*

Kvarvarande symtom ökar patienternas risk för exacerbationer.3

Stämmer det överens med din egen uppfattning?

Studier visar att...

39%

av alla astmatiker

Säker dosering1,2
Hör, smaka och se att hela dosen har inhalerats
Transparent kapselFÖRE INHALATION EFTER INHALATION
Inhalationsbekräftelse
  och datahantering3
SENSOR* för
ENERZAIR® BREEZHALER®
Har patienten en okontrollerad astma...

•  kan det försämra lungfunktionen3
•  kan det påverka patienten negativt och öka risken
    för exacerbation4

Ett nytt sätt för dig att hjälpa dina astmapatienter att skaffa bättre rutiner och en bättre kontroll över sin sjukdom1,2

Referenser
1.    ENERZAIR® BREEZHALER® produktresumé, fass.se.
2.    Propeller Health®, QR Rationale for EU Classification-2017-B 2019-07-24 Update.
3.    Ilmarinen, P., Juboori, H., Tuomisto, L.E. et al. Effect of asthma control on general health-related quality of life in patients diagnosed with adult-onset asthma.
       Sci Rep 9, 16107 (2019).
4.   GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019 Update. Available at:
      https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf. Accessed: February 2020.

ENERZAIR® BREEZHALER® förbättrar
patienternas lungfunktion jämfört med IND/MF1,*

IRIDIUM
Primärt effektmått
Signifikant förbättring av lungfunktion med ENERZAIR® BREEZHALER® vs. ATECTURA® BREEZHALER® i hög och medeldos uppnåddes.1,*,**

ENERZAIR® BREEZHALER® förbättrar patienternas lungfunktion jämfört med SAL/FLU i hög dos (2x dagligen)1,*

IRIDIUM
I en sekundär analys förbättrar ENERZAIR® BREEZHALER® (1x dagligen) lungfunktionen hos vuxna symtomatiska astmapatienter med SAL/ FLU i hög dos (2x dagligen)1,*,**

119 ml signifikant förbättring av dalvärdet för FEV11†.
Jämfört med baslinjen
vs. SAL/FLU (p<0,001) CI 95% 26 veckor
Referenser
1.   Kerstjens H et al. Lancet Respir Med. 2020;S2213-2600(20)30190-9.

*    SAL/FLU - salmeterol/fluticasonpropionat.
†    Dalvärdet för FEV1, definierat som den största bronkdilaterande effekten på FEV1 ungefär 24 timmar efter den sista dosen av varje behandlingsperiod.1

Testa din kunskap

Hur mycket bättre blev lungfunktionen av behandling med ENERZAIR® BREEZHALER® (1x dagligen) jämfört med hög dos av SAL/FLU* (2x dagligen) efter 52 veckor?

Använd reglaget nedan för att ange ditt svar

0mlml

KORREKT SVAR 145 ml
ENERZAIR® BREEZHALER® förbättrar patienternas lungfunktion: Ger efter 52 veckor en signifikant förbättring av dalvärdet för FEV1 på 145 ml från baslinjen jämfört med SAL/FLU (p <0,001) CI 95%1


IRIDIUM
I en sekundäranalys minskade ENERZAIR® BREEZHALER® (1x dagligen) signifikant antalet exacerbationer jämfört
med hög dos SAL/FLU (2x dagligen)1,*,**

ENERZAIR® BREEZHALER® minskar antalet årliga måttliga-till-svåra och svåra exacerbationer1,*

36 % reduktion av antalet årliga måttliga-till-svåra exacerbationer.1
Rate ratio (95% CI), 0,64 (0,52, 0,78); p<0,001
NNT måttliga/svåra: 3,8
Referenser
1.    Kerstjens H et al. Lancet Respir Med. 2020;S2213-2600(20)30190-9.

*     Hos symtomatiska astmapatienter, trots behandling med LABA/ICS i medel eller hög dos.1
**   Sekundär analys, som inte kontrolleras av flera tester, analyseras med en generaliserad linjär modell som antar den negativa binomialfördelningen.1
†     Beräkning baserad på siffror i figuren.1

52 veckors randomiserad studie med 3092 astmapatienter som var otillräckligt kontrollerade med LABA/ICS. ENERZAIR® BREEZHALER® IND/GLY/MF 150/50/160 μg (en gång dagligen); SAL/FLU hög dos = SAL/FLU 50/500 μg (två gånger dagligen).

GLY, glykopyrronium; ICS, inhalerad steroid; IND, indacaterolacetat; LABA, långverkande beta2-agonist; MF, mometasonfuroat; RR, ränteförhållande; SAL/FLU, salmeterol/ flutikasonpropionat.
42 % reduktion av antalet årliga svåra exacerbationer.1
Rate ratio (95% CI), 0.58 (0,45, 0,73); p<0,001
NNT svåra: 5,2

Testa din kunskap

Den nya BREEZHALER® familjen
har en förväntad säkerhet och tolerabilitet1-4

Referenser
1. Kerstjens HAM, Maspero J, Chapman KR et al. Lancet 2020: DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30190-9.

6.   ATECTURA® BREEZHALER® produktresumé, fass.se.

ICS, inhalationssteroid; LABA, langtidsvirkende beta2-agonist.

Det estimeras att

En ny behandling till dina astmapatienter

Har det betydelse vilken inhalator
patienten använder?

50%

av alla astmatiker

Användarvänligheten hos Breezhaler® minskar risken för kritiska fel1,*,**,‡

Testa din kunskap

Hur många patienter upplever inga kritiska fel med BREEZHALER®-inhalatorn vid beredning och dosering?

Klicka i ditt svar nedan

21,2%84,6%46,9%

KORREKT SVAR 84,6 % 
Bara 15,4 % av KOL-patienter upplevde kritiska fel vid inhalation med BREEZHALER® -inhalatorn jämfört med andra inhalatorer1,*,**,†

Den nya BREEZHALER®-familjen: en inhalator för patientens behandlingsresa1-3

ENERZAIR® BREEZHALER®  plus SENSOR*
– startpaket innehållande kapslar för 30 dagar samt en sensor.1

Förpackningsstorlekar: 
30-dagars förpackning (30 hårda kapslar) och en sensor. Sensorn har en livslängd på minst 12 månader.

Enerzair® Breezhaler® (LABA/LAMA/ICS) styrkor**:
114 mikrogram/46 mikrogram/136 mikrogram, inhalationspulver.

ENERZAIR® BREEZHALER® 
– en förpackning med kapslar för patienter som redan har en sensor. ENERZAIR® BREEZHALER® finns i två förpackningsstorlekar. 1

Förpackningsstorlekar: 
30-dagars förpackning (30 hårda kapslar) och 3x30-dagars förpackning (90 hårda kapslar).

Enerzair® Breezhaler® (LABA/LAMA/ICS) styrkor**:
114 mikrogram/46 mikrogram/136 mikrogram, inhalationspulver.

ATECTURA® BREEZHALER® 
finns i två förpackningsstorlekar och i tre
olika styrkor.2

Förpackningsstorlekar:
30-dagars förpackning (30 hårda kapslar) och 3x30-dagars förpackning (90 hårda kapslar).

Atectura® Breezhaler® (LABA/ICS) styrkor**: 
»  125 mikrogram/62,5 mikrogram, inhalationspulver
»  125 mikrogram/127,5 mikrogram, inhalationspulver
»  125 mikrogram/260 mikrogram, inhalationspulver

Följande förpackningsstorlekar
finns tillgängliga:

Referenser
1.    ENERZAIR® BREEZHALER® produktresumé, fass.se.
2.   ATECTURA® BREEZHALER® produktresumé, fass.se.

*    The Propeller® Sensor for the BREEZHALER® device (hereinafter referred to as “the Sensor/the Sensor for the BREEZHALER® device”) and the Propeller® mobile app
      (hereinafter referred to as “the app”) are the property of Propeller Health®.
**  Levererad dos.

Du är nu färdig med ENERZAIR® BREEZHALER®
- guiden – tack för din tid!

Vad önskar du göra härnäst?

Jag vill läsa mer om Iridium studien
(ENERZAIR® BREEZHALER®):
Jag vill läsa mer om astma:Jag vill ta del av information om föreläsningar, medicinska frågor, utbildningar, nyhetsbrev, beställa material m.m. inom luftvägsområdet:Jag vill läsa mer om Enerzair® Breezhaler®: